3LD Sinza Sam Nojuma Rd
P.O BOX 31968
Dar es Salaam.
Telephone: +255 784 280356
Fax: +255 22 2775752
E-mail: sebabebwa@yahoo.com